Kamis, 18 Februari 2016

Blog Informasi Terkini

Maklumat mesej (perkataan atau ungkapan) atau kumpulan mesej yang terdiri daripada urutan perintah simbol, atau makna yang boleh ditafsirkan dari mesej atau kumpulan mesej. Maklumat boleh dirakam atau disiarkan. Ia boleh diperhatikan sebagai tanda-tanda, atau sebagai isyarat berdasarkan gelombang. Maklumat adalah jenis acara yang memberi kesan keadaan sistem dinamik.

Konsep ini mempunyai banyak maksud dalam konteks yang berbeza. [1] Maklumat boleh katakan sebagai pengetahuan yang diperolehi daripada pembelajaran, pengalaman, atau arahan [2]. Walau bagaimanapun, istilah ini mempunyai makna yang banyak bergantung kepada konteks, dan secara umum adalah berkait rapat dengan konsep seperti makna, pengetahuan, negentropy, Persepsi, Rangsangan, komunikasi, kebenaran, perwakilan, dan rangsangan mental.
Sumber : http://ruangragam.blogspot.com/